Politica de Confidențialitate
pentru utilizatorii FinqLink

Politica de confidențialitate Finqware descrie practicile de confidențialitate ale serviciului FinqLink

În situația în care informațiile sau conținutul pe care le furnizezi pe parcursul utilizarii serviciului FinqLink conțin informații cu caracter personal ale altor persoane, trebuie să ai permisiunea legală de a distribui respectivele informații cu caracter personal către Finqware.

Dacă datele furnizate sunt de natură să conducă la identificarea, în mod direct sau indirect, a unei persoane fizice („Persoană vizată”) atunci când utilizează serviciile noastre, Finqware prelucrează datele cu caracter personal și asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:
„GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. – „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
1

Categorii de date pe care le prelucrăm

În acest sens, la momentul inițierii plății sau ulterior, atunci când situația o impune (spre exemplu, în cazul unei tranzacții efectuate în condiții suspecte), Finqware SRL va prelucra următoarele categorii de date:

Date de contact ale USP: adresa de e-mail;
Date privind metoda de plată utilizată: banca ce administrează contul din care ai ales sa inițieze plata;
Date privind tranzacția: denumirea și website-ul clientului nostru, codul unic de identificare tranzacție, beneficiarul plății (denumire si cont IBAN), data tranzacției, valoarea tranzacției și descrierea plății;
Date de conexiune: locația, adresa IP, dispozitivul, sistemul de operare și browser-ul de Internet folosit;
Date privind istoricul tranzacțional: date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor FinqLink;
Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă realizată prin utilizarea FinqLink: date referitoare la suspiciuni de fraude sau alte utilizări ilegale ale serviciilor pe care le punem la dispoziție.
2

Prelucrăm datele obținute în următoarele scopuri:

Procesarea cererii de inițiere a plății: pentru inițierea plății transmitem către banca ce îți administrează contul din care ai ales sa faci plata codul unic de identificare tranzacție, beneficiarul plății (denumire și cont IBAN), valoarea tranzacției și descrierea plății;
Informare cu privire la statusul plății: te putem contacta prin mesaje de tip e-mail pentru a-ți transmite informări referitoare la rezultatul plății efectuate;
Comunicări: te putem contacta prin mesaje de tip e-mail pentru a-ți transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.);
Asistență clienți: utilizăm datele pe care le avem la dispoziție pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului;
Soluționarea disputelor legate de plăți: în cazul în care apar dispute legate de o plată pe care ai inițiat-o, trebuie să prelucrăm o serie de date despre tranzacția pe care ai făcut-o si sa le punem la dispoziția clientului nostru partener, respectiv a băncii ce iți administrează contul din care ai ales sa faci plata;
Prevenirea fraudelor și securitatea plăților: ca prestatori de servicii de inițiere a plăților, avem obligația de a asigura prevenirea și identificarea potențialelor fraude și de a menține siguranța sistemelor noastre;
Evidențe contabile proprii: atunci când facturăm serviciile prestate clienților noștri parteneri, trebuie să menținem evidențe contabile cu privire la tranzacțiile procesate, în temeiul îndeplinirii obligațiilor legale din legislația financiar-contabilă și fiscală;
Dezvoltarea serviciilor: utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.
3

Prelucrăm datele obținute în baza următoarelor temeiuri juridice:

executarea obligațiilor contractuale față de clienții noștri care integrează serviciile noastre pentru inițierea plăților, prin care dorești să inițiezi o plată pentru bunuri sau servicii;
executarea contractului nostru de servicii (ca urmare a faptului că ai acceptat Termenii și Condițiile serviciului de inițiere a plăților);
conformarea cu obligațiile noastre legale (cum ar fi legislația privind cunoașterea clientelei, legislația fiscală și contabilă, etc.);
interesul nostru legitim de a asigura securitatea platformei noastre, de a preveni fraude și incidente legate de plăți, de a soluționa eventuale dispute cu privire la plată, de a monitoriza calitatea serviciilor noastre și capacitatea tehnică a platformei noastre, precum și de a colabora cu partenerii noștri cu privire la îndeplinirea obligațiilor ce rezultă din Legea 129/2019 – pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
4

Cât timp păstrăm datele?

Ca regulă principală, vom stoca datele tale cu caracter personal pe toată duarata necesară prestării serviciilor utilizate, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligațiile de arhivare.

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice setate pentru respectivele tehnologii, termenul de stocare putând fi între durata sesiunii de navigare (pentru cookie-uri de sesiune) și o durată mai mare de exemplu pentru cookie-uri de analiză etc. Te rugăm să citești cu atenție și Politica de Cookies.

Oricând poți să ne soliciți ștergerea, modificarea, completarea sau orice intervenție asupra anumitor informații care privesc un drept al tău și vom da curs acelor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Solicitarea se poate efectua cu o cerere scrisă, datată și semnată către Finqware la adresa de email: dpo@finqware.com

5

Transferul datelor

Limităm accesul la date pentru terți, dar în anumite cazuri este posibil să putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat următoarelor categorii de destinatari: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Finqware în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane etc.), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi pentru: siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul, la datele furnizate de tine, de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Nu transferăm datele cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internaționale. Dacă vor apărea modificări cu privire la acest aspect, te vom notifica pentru a-ți putea exercita dreptul de a accepta sau de a refuza un astfel de transfer.

6

Drepturile tale în calitate de persoană vizată:

Accesul la date: persoana vizată ne poate solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre aceasta, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vom furniza o copie a datelor cu caracter personal, la cerere. În anumite situații, putem percepe un onorariu rezonabil pentru furnizarea datelor, bazat pe costurile noastre administrative.

Rectificarea datelor: persoana vizată ne poate solicita să corectăm informațiile pe care le prelucrăm despre aceasta, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

Restricționarea prelucrării: persoana vizată ne poate solicita să încetăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre aceasta.

Ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): persoana vizată ne poate cere ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm despre aceasta în situații cum ar fi:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
persoana vizată și-a retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

Portabilitatea datelor: persoana vizată poate solicita transferul datelor sale personale, în anumite condiții stabilite de GDPR, către un alt furnizor de servicii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automată: persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la procesul decizional automatizat, să solicite examinarea deciziei automatizate de către o persoană și să conteste decizia automatizată dacă nu a acceptat în mod explicit decizia automatizată, cu excepția cazului în care decizia automatizată se bazează pe o lege sau are la bază executarea unui contract.

Dreptul de petiționare: persoana vizată se poate adresa oricând Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele sunt utilizate ori dacă unele dintre datele tale sunt incorecte, ne poți solicita printr-o cerere scrisă, datată și semnată către Finqware la adresa de e-mail menționată mai jos.

În cerere, te rugăm să menționezi dacă dorești ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că vei primi personal informațiile. Te rugăm să ții cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea ta. De asemenea, îți este recunoscut dreptul de a te adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le transmiți vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ai furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună. Te vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să te întrebăm dacă poți să ne spui mai multe detalii sau ce anume te îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de raspuns la solicitarea ta.

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

7

Date de contact

Orice solicitare este valabilă dacă va fi transmisă la adresa sau emailul menționat mai jos. Dacă solicitarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. În cazul în care notificarea se face prin curier sau dacă a fost predată personal se consideră primită de destinatar la data semnării de primire, iar dacă a fost transmisă prin email se consideră primită în prima zi lucrătoare imediat următoare după cea în care a fost expediată.

Adresă: Strada Elena Caragiani, Nr. 21, Et. 3, Ap. 8, Sector 1, București. e-mail: dpo@finqware.com

8

Actualizări

Finqware SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment prezenta politică, fără notificare prealabilă. De aceea, te rugăm să vizitezi periodic această pagină pentru a verifica condițiile aplicabile.
Data ultimei actualizări: 12.12.2023.

9

Ce este un cookie?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-drive-ul utilizatorului). Cookie-ul stochează anumite informații (spre exemplu, limba preferata sau setări ale paginii web), pe care browserul utilizat de tine ni le poate retransfera atunci când accesezi din nou pagina web (în funcție de durata de viață a Cookie-ului).

Cookie-urile în sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

10

Tipuri de Cookie-uri

Exista mai multe feluri de cookie-uri. Clasificarea lor se face în funcție de durata de viață, rolul și sursa acestora, astfel:

Tipuri de cookie-uri în funcție de durata de viață
Cookie-uri persistente:
acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizator.
Cookie-uri de sesiune:
acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze pana când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
Tipuri de cookie-uri în funcție de rolul acestora
Cookie-uri de targetare și publicitate
aceste cookie-uri pot oferi posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.
Cookie-uri strict necesare:
aceste tipuri de cookie-uri sunt necesare pentru paginile de internet să funcționeze în mod corespunzător. Fără aceste module cookie, nu vom putea oferi anumite caracteristici, cum ar fi, de exemplu redirecționarea automată la cel mai puțin ocupat server etc.
Cookie-uri funcționale
modulele cookie funcționale înregistrează informații legate de alegerile pe care utilizatorii le fac și permit, de asemenea, operatorilor de site-uri să personalizeze site-ul conform cerințelor utilizatorului. De exemplu, modulele cookie pot fi utilizate pentru a salva preferințele legate de personalizarea dashboard-urilor.
Cookie-uri de performanță și analiză
Aceste tipuri de cookie-uri oferă posibilitatea operatorilor site-urilor de internet să monitorizeze vizitele și sursele de trafic, modul în care utilizatorii interacționează cu pagina da de internet sau anumite secțiuni din pagina de internet. Informațiile furnizate de modulele cookie de analiză ajuta operatorii să înțeleagă cum folosesc vizitatorii site-urile și apoi să folosească aceasta informație pentru a îmbunătăți modul în care este prezentat conținutul oferit utilizatorilor.
Cookie-uri first party vs cookie-uri third party

Fiecare cookie are un „responsabil” (site-ul web/domeniul Internet) care plasează respectivul cookie.

Cookie-urile first party (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul web accesat de către utilizator (a cărui adresă apare în bara de adrese a browserului). Spre exemplu, dacă utilizatorul vizitează www.finqware.com, iar domeniul cookie-ului plasat pe calculatorul său este www.finqware.com, atunci este vorba despre un cookie first party.

Un cookie third party (terță parte) este plasat de către un alt domeniu Internet/site web decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă ca site-ul web accesat conține și informații provenind de la un site web terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe site-ul accesat. Astfel, dacă utilizatorul vizitează www.finqware.com, dar cookie-ul plasat pe calculatorul său are ca domeniu doublecklick.net, atunci este vorba despre un cookie third party.

Conținut încorporat (butoane, aplicații și widget-uri de socializare)

Paginile web permit implementarea unor butoane sau widgeturi de socializare de la un terț, care permit interacțiunea cu utilizatorilor cu site-urile ale căror butoane sau widgeturi de socializare sunt implementate. Interacțiunea utilizatorului cu butoanele sau widget-urile de socializare de la un terț permite terțului să colecteze unele informații despre acel utilizator, inclusiv adresa IP, informații din antetul paginii și informații despre browser.

Un widget este o simplă extensie a unei aplicații, fiind o parte a aplicației deja instalate în telefon. Un exemplu este widget Calendar, care vă oferă o vizualizare rapidă a evenimentelor viitoare din calendar fără a deschide aplicația „Calendar”.

Cum funcționează cookie-urile de targetare și publicitate?

În general, datele despre activitatea de navigare pe Internet sunt colectate și analizate anonim. Dacă în urma acestei analize reiese un interes specific, un cookie (mic fișier text utilizat de majoritatea site-urilor pentru a stoca anumite părți de informație folositoare pentru a face experiența de navigare mai bună) – este plasat în calculatorul Utilizatorului și acest cookie determină ce reclamă vă primi utilizatorul, care se numește publicitate bazată pe interes.

Publicitatea bazată pe interes este un mod de a livra reclame pe website-urile pe care le vizitați și de a le face mai relevante pentru interesele dumneavoastră. Interesele comune sunt grupate în funcție de activitatea de navigare desfășurată anterior, iar utilizatorilor li se servește doar publicitatea care se potrivește cu interesele lor. În acest mod, publicitatea este relevantă și cât se poate de utilă.

10

Dezactivarea/refuzul cookie-urilor din setările browser-ului de Internet

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

11

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
12

Tipuri de cookie-uri și identificatori de dispozitive pe care le folosim

Mai jos este lista detaliată a cookie-urilor și identificatorilor de dispozitive utilizate.

 

Dacă dorești să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

   https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

   https://www.allaboutcookies.org

   http://www.youronlinechoices.com/ro/

 

În momentul de față FinqLink nu folosește cookie-uri, dacă în viitor acest lucru se va schimba, vom menționa aici ce cookies folosim.

 

În plus, te rugăm să consulți și termenii și condițiile, precum și politicile băncii din pagina în care soliciți autorizarea plății, precum și cele prezentate pe pagina partenerului FinqLink, pentru a fi informat.

13

Legea Aplicabilă & Litigii

Limba care guvernează prezenta politică este limba română. Toate comunicările se vor efectua în limba română.
Legea aplicabilă Termenilor și Condițiilor, Politicii de Confidențialitate și a Politicii de Cookies, precum și a oricăror altor politici prezentate, este legea română.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației.